John Goodenough trzymający baterię
The University of Texas at Austin

Żegnamy ojca baterii litowo-jonowych. John Goodenough miał 100 lat i do końca pracował nad ulepszeniem technologii

Pozwolił nam cieszyć się bezprzewodowym życiem. Otrzymana w 2019 roku Nagroda Nobla nie była zwieńczeniem kariery

Amerykanin John B. Goodenough był pionierem technologii bateryjnych. Urodził się w lipcu 1922 roku. Flirtował z matematyką, fizyką, by ostatecznie zostać zapamiętanym jako genialny chemik. W 2019 roku otrzymał, wraz ze Stanleyem Whittinghamem i Akira Yoshino Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za opracowanie lekkich i pojemnych akumulatorów litowo-jonowych – powszechnie nazywanych bateriami.

Bezprzewodowa era

Przez dziesięciolecia rozwijał sposoby magazynowania energii – było to możliwe dzięki opracowaniu materiałów katodowych. Trudno oszacować jak wiele mu zawdzięczamy. Z całą pewnością odłączył nas od gniazdek. Dał szansę na wszczepianie ludziom urządzeń ratujących życie, dekarbonizowanie transportu.

Wystarczyło 30 lat by technologie nad którymi pracował odmieniły świat. Przypomnę, że baterie litowo-jonowe po raz pierwszy zostały wprowadzone na rynek w 1991 roku.

Prace nad stałym elektrolitem

John B. Goodenough gdy został wyróżniony przez Komitet Noblowski stał się najstarszym noblistą. Nagrody nie potraktował jako podsumowania kariery. Niemal do końca pozostał aktywny zawodowo. W ostatnich latach pracował nad stałym elektrolitem – jest on określany jako Święty Graal energetyki. Pozwoli gromadzić więcej energii w bateriach, przy niższej wadze, wyeliminuje problem przegrzewania się baterii i zmniejszy ryzyko pożarów.

Sony komercjalizuje

Pierwszy ośrodek naukowy, z którym był związany to Yale. W latach 50-tych pracował nad rozwiązaniami pozwalającymi później rozpocząć produkcję pamięci RAM w komputerach.

W połowie lat 70-tych obszarem jego naukowych zainteresowań stało się magazynowanie energii.

Mało kto pamięta, że urodził się w Jenie, w Niemczech. Pierwsze komercyjne zastosowanie katody Goodenough to baterie marki Sony. W dzieciństwie miał ogromne problemy z nauką przez niezdiagnozowaną dysleksję.
A tak świętował 95 urodziny.

Goodenough, John 2017 95th pre-birthday party in the Maker Studio at the Cockrell School of Engineering – photos taken on June 30, 2017. His actual birthday is on July 25.

O tym czy w bateriach litowo-jonowych znajdziesz pierwiastki ziem rzadkich dowiesz się z artykułu.

Farewell brilliant father of lithium-ion batteries. John Goodenough was 100 years old and worked until the end to improve the technology

He allowed us to enjoy a wireless life. The Nobel Prize he received in 2019 wasn’t at all the culmination of a career

American John B. Goodenough was a pioneer of battery technology. He was born in July 1922. He flirted with mathematics, physics but was remembered as a brilliant chemist. In 2019 he was awarded, along with Stanley Whittingham and Akira Yoshino, the Nobel Prize in Chemistry for the development of lightweight and capacious lithium-ion batteries – known as batteries.

The wireless era

He spent decades developing ways to store energy – this was made possible by the development of cathode materials. It is difficult to estimate how much we owe him. He certainly unplugged our lives. Gave us the chance to implant life-saving devices , to cut emissions from transport. It only took 30 years for the technologies he worked on to change the world. Let me remind you that lithium-ion batteries were first introduced to the market in 1991.

Solid state batteries

John B. Goodenough when he was awarded by the Nobel Committee became the oldest Nobel laureate. He did not treat the award as the conclusion of his career. He remained professionally active almost to the end. In recent years, he has been working on a solid sate batteries – the Holy Grail of energy. It will allow more energy to be stored in batteries, at a lower weight, eliminate the problem of battery overheating and reduce the risk of fires.

The first research centre he was associated with was Yale. In the 1950s, he worked on solutions to later start producing RAM in computers. In the mid-1970s, energy storage became an area of his scientific interest. Few people remember that he was born in Jena, Germany. Goodenough’s first commercial cathode application was in Sony batteries. As a child he had huge learning difficulties through undiagnosed dyslexia.

Custom Sidebar

You can set categories/tags/taxonomies to use the global sidebar, a specific existing sidebar or create a brand new one.