Flaga Ukrainy i człowiek
daniele-franchi-Z6PXiOhevCE-unsplash

Szwedzkie siły zbrojne zbojkotują Volvo? Poszło o zaangażowanie chińskiego właściciela marki w wojnę w Ukrainie. Miliardowe podatki zasiliły Rosję

Geely, właściciel Volvo wspólpracuje już z polską marką samochodową Izera. Mamy komentarz ElectroMobility Poland

Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korpucji (NAZK) alarmuje, że chiński koncern Geely nadal sprzedaje samochody w Rosji. Właściciel Volvo znalazł się na liście „międzynarodowych sponsorów wojny„.

Co więcej, chiński koncern umacnia swoją pozycję – sprzedaż aut znacząco skoczyła. Jak podaje NACP w 2022 roku o ponad 80 proc. Do budżetu Rosji, z tytułu podatków wpłynęło ok. 50 mld dolarów – wylicza urząd. Sieć dilerska Geely-Motors LLC. to ponad 150 podmiotów działających w blisko 90 miastach na terenie Federacji Rosyjskiej. Geely sprzedaje tam auta pod własną marką, ale od ponad dekady jest też właścicielem europejskiej marki Volvo – ma ponad 80 proc. udziałów.

Szwedzkie nowe auta nie są oficjalnie sprzedawane w Rosji. Volvo Cars poinformowała o swojej decyzji 28 lutego 2022 roku – cztery dni po napaści Putina na Ukrainę.

Izera bez Geely nie pojedzie

Po tym jak media nagłośniły sprawę, w Szwecji zawrzało. Dla Polski to także istotna informacja. Geely ma dostarczać płytę podłogową, na której produkowana będzie Izera – polski seryjny samochód elektryczny. Kiedy ogłaszano tę współpracę wiosną br. pytałam o kwestie etyki w biznesie w kontekście tego projektu.

Od początku napaści Rosji na Ukrainę chińskie firmy i władze nie opowiedziały się przeciwko agresorowi.

Osoby zaangażowane w projekt Izera sugerowały, że w sytuacji kiedy znaczna część Europy jest uzależniona od dostaw towarów z Chin, Polska nie powinna rozdzierać koszuli i odcinać się od współpracy z tym koncernem.

Na marginesie, to chyba jedyna szansa aby projekt ruszył. Determinacja chińskich producentów samochodów aby wejść na europejski rynek – a ściślej unijny – jest ogromna.

Solidarni z Ukrainą

Czy faktycznie pozycja Volvo w Europie jest zagrożona? Sprzedaż radykalnie spadnie? Skandynawia pokazała ostatnio, że potrafi bojkotować nawet najbardziej kochane marki. W czerwcu br. na czarną listę produktów trafiły wyroby Mondelez – globalnego giganta spożywczego, który nadal działa w Rosji i ma tam otwarte zakłady produkcyjne. Spółka posiada w swoim portfolio najbardziej znane marki skandynawskich słodyczy: Freia, Daim, Marabou (ale także Toblerone, Oreo oraz Milkę).

Zarówno w Norwegii, jak i w Szwecji to zwykli ludzie zsolidaryzowali się z Ukrainą i zaczęli rezygnować z zakupów kultowych batoników Kvikk Lunsj i czekolad Marabou. Zareagowały też firm i instytucje – operatorzy kolei, linie lotnicze SAS i Norwegian, kluby sportowe – wszystkie zrezygnowały ze sprzedaży wyrobów Mondelez.

Pierwsze efekty już widać. Koncern poinformował, że wydzieli jeszcze przed końcem roku rosyjską spółkę i odłączy ją od międzynarodowych struktur. Bojkot jednak nadal trwa.

Volvo i Polestar na cenzurowanym

Choć sama marka Volvo z Rosji zniknęła, to społeczeństwu nie podoba się dalsza działalność jej właściciela na tamtejszym rynku. Tutaj sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana niż w przypadku czekoladowego imperium.

W szwedzkim Goeteborgu zlokalizowana jest centrala Volvo i Polestar. Tam odbywa się produkcja, działa centrum R&D.

Geely ma także w udziały (15 proc.) w AB Volvo – firmie produkującej ciężarówki.

Nawet gdyby znalazły się pieniądze na odkupienie udziałów marki Volvo i Polestar mogą nie przetrwać. Geely dostarcza kluczowe komponenty do produkcji elektrycznych aut – platformy z bateriami.

Jednak podobnie jak w przypadku Mondelez, instytucje chcą bojkotować kontrowersyjną markę. Jako pierwsi, jak podało Sverige Radio, zapowiedzieli rezygnację z samochodów Volvo szwedzcy żołnierze. Podobne działania planuje region Vaestra Goetaland, – to tam znajduje się europejska centrala Volvo.

Wysłałam pytanie do ElectroMobility Poland (EMP), właściciela marki Izera, o dalsze kroki w kontekście potencjalnego bojkotu Volvo. Poniżej znajduje się odpowiedź przesłana przez Pawła Tomaszka, dyrektora komunikacji w EMP:

Doniesienia ukraińskiej organizacji NAZK traktujemy niezwykle poważnie i jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z centralą holdingu Geely, jak również najważniejszymi interesariuszami biznesowymi i koncernami motoryzacyjnymi, które współpracują z firmą Geely w Europie. Jednocześnie podkreślamy, że umieszczenie firmy Geely na liście NAZK nie jest równoznaczne z nałożeniem na nią sankcji w Europie. ElectroMobility Poland pozyskało licencję na platformę w ramach transparentnego procesu zakupowego, na podstawie kryteriów technicznych i biznesowych, mając również na uwadze długofalowy horyzont współpracy. Architektura SEA, jaka będzie wykorzystywana przez Izerę – jest jedną z najlepszych na świecie platform do budowy samochodów elektrycznych. Już dzisiaj jest ona wykorzystywana w dostępnych w Europie samochodach. Partnerstwo technologiczne z Geely gwarantuje dla Izery dostęp do najwyższej jakości technologii, jak również stwarza możliwość rozwoju dla polskich firm uczestniczących w projekcie. Zaistniała sytuacja jest i będzie przez nas stale monitorowana, zaś stosowne decyzje będziemy podejmowali po konsultacjach z naszymi partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami, w tym branżowymi.

Swedish Armed Forces to boycott Volvo? It was about the involvement of the Chinese brand owner in the war in Ukraine

Geely, the owner of Volvo, is already cooperating with the Polish car brand Izera The Ukrainian National Agency for the Prevention of Corruption (NACP) alerts that the Chinese company Geely continues to sell cars in Russia.

50 billions in taxes

The owner of Volvo was included in the list of „international war sponsors”. What’s more, the Chinese company is strengthening its position – car sales have increased significantly. According to the NACP, in 2022, more than 80 percent. The Russian budget received about USD 50 billion in taxes, the office enumerates.

Geely-Motors LLC dealer network is over 150 entities operating in nearly 90 cities in the Russian Federation. Geely sells cars under its own brand there, but it has also been the owner of the European brand Volvo for over a decade – it has over 80 percent shares.

Swedish new cars are not officially sold in Russia. Volvo Cars announced its decision on February 28, 2022 – four days after Putin invaded Ukraine.

Izera will not run without Geely

After the media alarm about the case – in Sweden perception according to domestic sweets brands radically changed. This is also important information for Poland. Geely is to deliver the platform for Izera, a Polish electric car.

When this cooperation was announced in the spring of this year, I asked about ethics in business in the war context. Since the beginning of Russia’s attack on Ukraine, Chinese companies and authorities have not taken a stand against the aggressor.

People involved in the Izera project suggested that in a situation where a large part of Europe is dependent on supplies of goods from China, Poland should not be an outcast.

By the way, this is probably the only chance to get the project going. The determination of Chinese carmakers to enter the European market – and more specifically the EU – is enormous. Is Volvo’s position in Europe really under threat? Will sales drop dramatically?

Solidarity with Ukraine

Scandinavia has recently shown that it can boycott even the most beloved brands. In June this year products from Mondelez, a global food giant that still operates in Russia and has production facilities open there, have been blacklisted. The company’s portfolio includes the most famous brands of Scandinavian sweets: Freia, Daim, Marabou (but also Toblerone, Oreo and Milka). Both in Norway and Sweden, it was ordinary people who stood in solidarity with Ukraine and began to give up buying the iconic Kvikk Lunsj bars and Marabou chocolates.

Companies and institutions also responded – railway operators, SAS and Norwegian airlines, sports clubs – all resigned from selling Mondelez products. The first effects are already visible. The company announced that before the end of the year it would separate the Russian company and disconnect it from international structures.

The boycott, however, continues.

Volvo and Polestar on censored

Although the Volvo brand itself has disappeared from Russia, the public does not like the further activity of its owner on the local market. Here, however, the situation is more complicated than in the case of the chocolate empire.

Volvo and Polestar are headquartered in Gothenburg, Sweden. Production takes place there, the R&D center operates. Geely also has a stake (15 percent) in AB Volvo – a company that produces trucks.

Even if there is money to buy back the Volvo and Polestar brand shares, they may not survive. Geely supplies key components for the production of electric cars – platforms with batteries. However, as with Mondelez, institutions want to boycott the controversial brand.

Swedish soldiers were the first to announce the boycott of Volvo cars, according to Sverige Radio. Similar activities are planned by the Västra Götaland region, where Volvo’s European headquarters are located.

I sent a question to ElectroMobility Poland (EMP), the owner of the Izera brand, about further steps in the context of a potential boycott of Volvo.

This is what I get from Paweł Tomaszek, EMP communication and external relations director.

We take the reports from Ukraine’s NACP extremely seriously and are in constant contact with both Geely’s holding company headquarters and the key business stakeholders and automotive companies that work with Geely in Europe. At the same time, we emphasise that Geely’s inclusion on the NACP list is not tantamount to sanctioning the company in Europe. ElectroMobility Poland has acquired the platform licence through a transparent procurement process, on the basis of technical and business criteria, also keeping in mind the long-term horizon of cooperation. The SEA architecture that will be used by Izera – is one of the world’s best platforms for building electric cars. It is already being used in cars available in Europe today. The technological partnership with Geely guarantees that Izera will have access to the highest quality technology, as well as creating development opportunities for the Polish companies involved in the project. We are and will continue to monitor the situation, and we will make the appropriate decisions after consulting with our business partners and other stakeholders, including industry stakeholders.

Custom Sidebar

You can set categories/tags/taxonomies to use the global sidebar, a specific existing sidebar or create a brand new one.